REGULAMIN SERWISU

http://www.rudakura.pl/

 

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3 Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu

§ 4 Oferty

§ 5 Odpowiedzialność

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Reklamacje

§ 8 Informacje dodatkowe

§ 9 Załączniki

logo-kancelarii

§ 1 Postanowienia ogólne:

1.1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Rudakura lub Serwis – prowadzony przez Usługodawcę portal umożliwiający wystawianie na sprzedaż rękodzieła i „staroci” i umożliwiający za pośrednictwem portalu zawieranie umów sprzedaży,
 2. Oferta – informacja handlowa zamieszczana przez Sprzedawcę w ramach Katalogu produktów lub innych części Portalu. W skład oferty wchodzi informacja tekstowa, zdjęcie oraz dodatkowe informacje,
 3. Konto Użytkownika – odrębna część portalu zabezpieczona loginem (adres e-mail) i indywidualnym hasłem, udostępniona Użytkownikom. Logowanie do Konta odbywa się przy użyciu wybranego loginu (adres e-mail) oraz hasła,
 4. Sprzedawca – przedsiębiorca (przedstawiciel osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej) a także osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Sprzedawcami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu staje się w momencie wystawienia Oferty,
 5. Rejestracja- wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na podstawie, którego zostaje utworzone Konto w Panelu Sklepu.
 6. Usługodawca- AGS GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 8 lok. 6, 80-230 Gdańsk, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP 5831272873.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 8. Kupujący- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia,

1.2. Serwis działa pod adresem http://www.rudakura.pl (www.rudakura.com.pl), a przedmiotem jego działalności jest publikacja ogłoszeń i umożliwienie Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży w ramach Serwisu.

1.3. Użytkownikiem Serwisu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

1.4. Ceny w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

1.5. Płatność za zamówione przedmioty następuje za pośrednictwem serwisu Dotpay.

1.6. Sposób dostawy jest określany każdorazowo przez Sprzedawcę w treści zamieszczonej przez Sprzedawcę Oferty.

1.7. W Serwisie udostępnione są oferty dotyczące towarów nowych jak i używanych. W każdym przypadku za ewentualne wady fizyczne i prawne oraz różnice pomiędzy opisywanym towarem, a jego stanem faktycznym odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1. W ramach prowadzenia Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:

 1. Prowadzenia Konta Klienta w Serwisie
 2. Umożliwienie umieszczenia Ofert sprzedaży a także ogłoszeń w kategorii „praca i nauka”
 3. Udostępnienia interaktywnego formularza służącego do złożenia zamówienia

2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych:

 1. w przypadku Kupującego wymagane jest podanie: adresu e-mail oraz hasła. Najpóźniej w momencie składania Zamówienia Kupujący musi podać dane konieczne do jego realizacji, tj. dane kontaktowe i dane do rachunku lub faktury,
 2. w przypadku rejestracji wraz z umieszczeniem Oferty w Serwisie konieczna jest pełna Rejestracja, czyli podanie:
 • w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, hasła, telefonu kontaktowego, a także numeru rachunku bankowego
 • w przypadku przedsiębiorcy: nazwy firmy, Numeru NIP, adresu siedziby, adresu e-mail, hasła, telefonu kontaktowego, a także numeru rachunku bankowego.

2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu umieszczenia Ofert sprzedaży a także ogłoszeń w kategorii „praca i nauka” zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i Polityki sprzedaży (stanowiącej załącznik do Regulaminu).

2.3.4. Usługa umożliwiająca umieszczanie Ofert sprzedaży jest odpłatna, o czym Sprzedawca jest informowany przed wystawieniem Oferty. Opłaty i Prowizje należne Serwisowi są umieszczone w Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu.

2.3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza, umożliwiającego złożenie Zamówienia, zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi

2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza w Serwisie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy wskazany w zakładce Kontakt lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może powiadomić Użytkownika o jego niewłaściwych działaniach oraz zażądać ich niezwłocznego zaprzestania. Ponadto Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

2.4.3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną natychmiastowo w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.4. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Użytkowników korzystających z Serwisu.

§ 3 Ogólne warunki korzystania z serwisu

3.1. Korzystanie z Serwisu polega na:

3.1.1. Bezpłatnym udostępnianiu zaproszeń do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

3.1.2. Odpłatnym zamieszczaniu zaproszeń do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

3.2. Każdy użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania zaproszeń do zawarcia umowy umieszczonych na jego łamach.

3.3. Uprawnienie, o którym mowa w punkcie 3.2. nie jest niczym ograniczone i nie wymaga uprzedniej rejestracji.

3.4. Możliwość zamieszczenia zaproszenia do zawarcia umowy (dalej Oferta), wymaga uprzedniej rejestracji.

3.5. Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne chcący udostępnić swoją Ofertę, o której mowa w punkcie 3.1.2, zobowiązani są do uiszczenia należnej opłaty za zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia. Szczegółowe warunki opłat zostały określone w Cenniku.

3.6. Treść Oferty pochodzi od Użytkownika i powinna odpowiadać stanowi faktycznemu. Za wszelkie rozbieżności odpowiada Sprzedawca

3.7. Oferty dostępne są dla wszystkich Użytkowników.

3.8. Jedna Oferta może dotyczyć tylko jednego Towaru. W ogłoszeniu możliwym jest udostępnianie informacji o Użytkowniku i jego działalności. W szczególności Użytkownik może udostępnić informacje o dostępności oferowanego produktu w innych wersjach, kolorach etc.

3.9. Podmiot zamieszczający Ofertę jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści. W szczególności gwarantuje on, że są one zgodne z prawem a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich w szczególności przez naruszenia Praw Autorskich.

3.10. Sprzedawca jest odpowiedzialny za poprawność danych uzupełnionych w trakcie Rejestracji. Rachunek bankowy podany przez Sprzedawcę powinien być założony w Polsce i być prowadzony w polskiej walucie. Niespełnienie tego obowiązku poskutkuje naliczeniem stosownych Opłat wskazanych w Cenniku.

3.11. W Serwisie obowiązuje zakaz dostarczania treści i materiałów o charakterze bezprawnym.

3.12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia w przycisk „Zapłać” znajdujący się na podstronie z podsumowaniem Zamówienia.

3.13. Kupujący powinien dokonać zapłaty za Zamówienia w terminie 3 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

3.14. Sprzedawca otrzymuje należną opłatę za towar na wskazany przez siebie rachunek bankowy.

3.15. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu związane jest z pobraniem przez Usługodawcę prowizji za sprzedany towar. Wysokość prowizji jest wskazana w Cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

3.16. O opłatach i prowizjach Sprzedawca jest informowany przed rozpoczęciem korzystania z Usługi polegającej na umieszczaniu Oferty sprzedaży.

3.17. W przypadku niewywiązania się z umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy (w tym z winy osób za które Sprzedawca odpowiada, np. kurier), pobrana prowizja przez Usługodawcę nie podlega zwrotowi.

§ 4 Oferty

4.1. Aby umieścić ofertę w Serwisie należy się zarejestrować. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://www.rudakura.pl (www.rudakura.com.pl). Skuteczna rejestracja będzie potwierdzana wysłaniem wiadomości mailowej na podany podczas rejestracji adres e-mail.

4.2. Dodawanie Ofert polega na uzupełnianiu kolejnych podstron, zgodnie z informacjami wyświetlanymi przez system Serwisu http://www.rudakura.pl/ (www.rudakura.com.pl). W przypadku wątpliwości lub problemów technicznych prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą Serwisu.

4.3. Treść ogłoszeń dostępna jest niezwłocznie po jego skutecznym dodaniu. Wymaga to również uiszczenia należnej opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w wysokości wskazanej w cenniku.

4.4. W przypadku, kiedy treść ogłoszenia nie odpowiada prawdzie, bądź jest sprzeczna z niniejszym regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca zastrzega sobie możliwość ingerencji w treść Oferty, poprzez zawieszenie jego emisji do czasu usunięcia przyczyn zawieszenia.

4.5. W przypadku zawieszenia emisji ogłoszenia, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika za pomocą osobnej wiadomości mailowej. Treść tej wiadomości określać będzie przyczyny zawieszenia.

4.6. Usługodawca z należytą starannością stosuje właściwe środki zapewniające ochronę danych Użytkowników. W szczególności kontroluje proces przetwarzania danych oraz zabezpiecza informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

4.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego zarządzania kontem przez Użytkownika zwłaszcza za udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika hasła i innych zabezpieczeń niezbędnych do rejestracji.

4.8. Oferta jest emitowana w Serwisie na czas nieokreślony. Za dostępność towaru odpowiada Sprzedawca.

4.9. System serwisu http://www.rudakura.pl (www.rudakura.com.pl) umożliwia udostępnianie w Ofertach zdjęć produktów. Zdjęcia powinny odpowiadać faktycznego stanowi oferowanych produktów. W odmiennym przypadku konieczne jest wskazanie, że zdjęcie nie stanowi realnego odzwierciedlenia stanu produktu.

4.10. Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie produktów oferowanych. Serwis nie zamieszcza ogłoszeń dotyczących poszukiwania produktów.

4.11. Użytkownik, który zamieścił ogłoszenie, przez cały okres emisji ma możliwość jego edycji poprzez panel klienta udostępniony na stronach serwisu http://www.rudakura.pl (www.rudakura.com.pl).

4.12. Oferty należy dodawać we właściwej dla niego kategorii. Usługodawca zastrzega możliwość przeniesienia ogłoszenia do kategorii właściwej.

§ 5 Odpowiedzialność

5.1. Usługodawca nie ingeruje oraz nie sprawdza każdorazowo treści ogłoszenia zamieszczonego na łamach serwisu http://www.rudakura.pl/ (www.rudakura.com.pl).

5.2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych niniejszym regulaminem, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest umieszczanie ogłoszeń naruszających przepisy prawa oraz osób trzecich. Zakazanym jest również obrót przedmiotami niedozwolonymi, nielegalnie wprowadzonymi do obrotu, których możliwość sprzedaży uzależniona jest od posiadania pozwoleń i koncesji.

5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość bądź legalność oferowanych Towarów. W przypadku zauważenia naruszeń prosimy o poinformowanie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

5.4. W przypadku kiedy treść ogłoszenia jest sprzeczna z zasadami etyki, przepisami prawa bądź zmierza do wprowadzenia klienta w błąd, Usługodawca może wezwać Użytkownika do zmiany jego treści pod rygorem zawieszenia emisji ogłoszenia.

5.5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad wynikających z niniejszego regulaminu Usługodawca niezwłocznie usuwa konto Użytkownika.

5.6. W przypadku, kiedy użytkownik cyklicznie narusza postanowienia regulaminu Usługodawca może zablokować jego Konto na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

§ 6 Dane osobowe

6.1 . Administratorem danych jest Usługodawca.

6.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Serwisu. Do umów zawartych w ramach działalności Serwisu zaliczamy:

a) Prowadzenia Konta Klienta w Serwisie

b) Umożliwienie umieszczenia Ofert sprzedaży a także ogłoszeń w kategorii „praca i nauka”

c) Udostępnienia interaktywnego formularza służącego do złożenia zamówienia.

6.3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.4. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Użytkowników danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

6.5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane:

a) Wybranemu przez Użytkownika podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie- w przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

b) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Serwisu- w przypadku Klientów Serwisu.

c) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Serwisu lub firmie będącej hostingodawcą Serwisu, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Serwisu.

6.6. Podmiotom wskazanym w § 6.5. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

6.7. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6.8. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Użytkownika tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

6.9. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6.10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

6.11. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

6.12. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bok@rudakura.pl bądź listownie na adres AGS Grzegorz Szymański, Marszewo, ul. Podgórna 2C, 83-047 Przywidz.

§ 7 Reklamacje

7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Serwis:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy składać drogą elektroniczną bądź listownie na adres Usługodawcy.

7.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

7.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Nazwa RUDAKURA.PL i logo graficzne RUDAKURA.PL jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Usługodawcy. Cała zawartość Serwisu, taka jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy są własnością Usługodawcy i są chronione prawem autorskim.

8.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4. Zmiany w regulaminie:

8.4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika.

8.4.2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.4.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.6. Użytkownik będący Konsumentem w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

 1. a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 2. b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
 3. c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. d) złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z  niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.

8.7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy

§ 9 załączniki

 • cennik
  • Opłata za wystawienie ogłoszenia – 0 zł !!
  • Prowizja od sprzedaży – 8% brutto ceny sprzedanego przedmiotu
  • Wypłata środków za sprzedany przedmiot na rachunek bankowy zagraniczny lub rachunek bankowy prowadzony w walucie innej niż PLN (walutowy) 120 PLN brutto